vay tín chấp bidv 2019

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định 05-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133, Biên bản. Dòng “Theo sổ kế toán” căn cứ vào sổ kế toán TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số. Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày