kiểm tra gplx b2

Trong chủ nghĩa duy vật biện chứng, vật chất và ý thức là cặp phạm trù. Trong quá trình nhận thức, học tập, nghiên cứu, con người phải bắt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày