dk gọi nội mạng viettel 2019

Tiền lãi vay được tính theo dư nợ gốc thực tế và thời.. vay như được đăng tại website là một phần của Hợp đồng này.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày