tieng set trong mua tap tap 4

PHÂN PHỐI T VÀ PHÉP KIỂM T STUDENT 13.1 Lịch sử của phân phối T. mean: Trị trung bình; SD: độ lệch chuẩn, SE: sai số chuẩn, t =0.05: giá trị tới hạn (2.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày