tiết kiệm tiền mua nhà thành phố

Biếu tặng VÀNG BẠC cho khách hàng phải xuất hoá đơn, kê khai thuế:. Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động mua hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng.. nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày