tử vi trọn đời tuổi ất hợi nữ mạng

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;. Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Qui định chi tiết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày