so sánh bảo hiểm nhân thọ các hãng

Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên- Kế toán - Kiểm toán.. thanh toán tiền hàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ghi trên hoá đơn phải thanh toán qua ngân hàng?.. Chuyển khoản để được khấu trừ VAT và tính vào chi phí hợp lý thuế TNDN.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày