may lanh dien may xanh

Hướng dẫn lập sổ chi tiết các tài khoản kế toán doanh nghiệp thực tế Sổ chi tiết các tài khoản kế toán được mở để theo dõi chi tiết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày