thông tin tiền điện lạng sơn

Chính vì vậy, việc xác nhận lương phải được thực hiện với mục đích hợp lý.. Người lao động cần xác nhận lương 3 tháng gần nhất để:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày