tính lương và các khoản trích theo lương - tính lương và các khoản trích theo lương: muốn vay tiền phải làm sao

Tìm hiểu về BNI là gì! một góc nhìn chia sẻ từ những trải nghiệm đầu tiên trong quá. BNI Điểm Kết Nối Doanh Nhân Toàn Cầu | BNI Hà Nội | Heritage Chapter.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày