tính bảo hiểm thất nghiệp

Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken CnH2n từ hỗn hợp X gồm anken. Tiến hành phản ứng tách ankan A, công thức C2H2n+2 được hỗn hợp X gồm. 12. Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào phản ứng cháy: số C của ancol no hoặc ankan = nCO2/(nH2O - nCO2). Ảnh của Hội những người yêu thích Hóa Học.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày