muốn có con người xã hội chủ nghĩa phải có

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con. thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày