vay hoa tiet beo

2) Thu đoàn phí Công đoàn (ĐPCĐ): Hàng tháng, BCH CĐCS tiến hành thu đoàn.. được hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm cao nhất... sổ sách theo dõi quỹ công đoàn, gồm: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt, sổ. dần (bắt đầu từ số 01, sang đầu năm Dương lịch mới số phiếu trở lại 01).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày