tính tiền lương và các khoản trích theo lương trên misa

Các vấn đề liên quan đến thuế nói chung và thuế thu nhập cá nhân nói. về thuế 2014) các khoản thu nhập sau đây sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân:. Giảm trừ đối với người nộp thuế: 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);. đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày