đăng ký mạng sim mobi bông lúa

Hướng dẫn cách trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Nội. khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45 này và thông báo với cơ quan thuế. Xem thêm: Mẫu đăng ký trích khấu hao TSCĐ... TNCN, TNDN... tính lương, trích khấu hao TSCĐ....lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày