ocb combi bag

Chuyển đến Đối tượng, điều kiện sử dụng và thủ tục mở thẻ tín dụng FE. - Chủ thẻ đăng ký mở thẻ phải tối thiểu. và có một lịch sử tín dụng “trong sạch”.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày