thổi váy người đẹp

BAN ĐÔ THỊ LÀM VIỆC VỚI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI · GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ 12 HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày