vôn te - vôn te:

Tài sản hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật dân sự. dịch dân sự (mua bán, thế chấp) tài sản hình thành trong tương lai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày