sơ đồ quy trình cho vay của ngân hàng agribank

Người cho vay cầm cố nắm giữ quyền đảm bảo trong nhà ở của người vay. Một Ngân hàng có quyền lợi đảm bảo trong tài sản của người cho vay được gọi là.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày