cách vẽ váy cưới đơn giản

Câu 78: Các đặc trưng chính của một trận lũ là gì? Câu 79: Thế nào là cường suất lũ ? Câu 80: Hãy cho biết khái niệm về tốc độ nước lũ,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày