ocb.com là gì

Tín dụng có thể là một công cụ tài chính có giá trị cho người tiêu. or revolving, credit, including credit cards, home equity lines of credit. Các loại tín dụng; Bản báo cáo tín dụng của quý vị; Các điểm lợi của tín dụng là gì?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày