tuyển tài xế grab tphcm

Giá trị tới hạn chuẩn tắc;.. Ta tính ngay được kỳ vọng và phương sai của phân phối nhị thức như sau: ( ) n n. giá trị trong công thức (3.8) đạt cực đại.... phương pháp tính gần đúng để tính tích phân trên với trường hợp đặc biệt với. 2. 0,. 1.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày