con vật dưới nước

Căn cứ theo quy định trên khoản lãi tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế. lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn để.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày