muốn có con nhanh phải làm sao tính lãi suất - tính lãi suất:

Các khoản chi phí Không được trừ khi tính thuế TNDN.. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ. ghi nhận chi phí, DN chưa thanh toán thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.. Ví dụ: Tháng 8/2018 Công ty kế toán Thiên Ưng có hóa đơn đầu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày