tieâu chieens vay tiền fe credit cần những gì

của Ngân hàng thƣơng mại. 10. 1.1.3. Khái niệm, đặc điểm bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản của khách vay. 12. 1.2. Thực trạng pháp luật về bảo đảm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày