vay tiền mua điện thoại trả góp bán nhà đất mặt tiền cần thơ - bán nhà đất mặt tiền cần thơ:

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG TRONG NGÀNH KẾ TOÁN | Skype English. Depreciation of fixed assets : Hao mòn tài sản cố định hữu hình

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày