http://24h.com.cy

Hết 6 tháng tôi yêu cầu trả tiền thì anh B đã đi khỏi địa phương.. đến hạn phải trả tiền mặc dù có thiện trí trả tiền nhưng người vay không có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày