cách kiếm tiền trả nợ nhanh nhất

Tra cứu trên website của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo - Bộ Tư pháp để. Nếu chưa xoá thế chấp giao dịch đảm bảo, có nghĩa tài sản chuẩn bị giao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày