sdt buu dien tien giang

Đợt đáo hạn chứng quyền có bảo đảm (CW) thứ 2 sẽ diễn ra vào tháng 11. Trong đợt này, thị trường CW sẽ có 6 mã đáo hạn là CHPG1906,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày