các gói đăng ký gọi theo tháng của viettel

Cho vay thấu chi tài khoản cá nhân của Vietcombank là hình thức cấp tín. Thấu chi tại tất cả các điểm giao dịch (quầy, ATM) và đơn vị chấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày