vay trực tuyến homecredit

Trường hợp nào không được ký hợp đồng khoán việc?. Căn cứ Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH 2014: “Người lao động là công dân Việt Nam. Căn cứ vào bản chất công việc, những loại công việc mang tính thời vụ, chỉ diễn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày