bao cao tai chinh cua the gioi di dong tư vấn vay tín chấp ngân hàng agribank

Đối với khoản nợ ngắn hạn khi trình bày trên báo cáo tài chính: Là tổng giá trị các. khoản phải trả dài hạn khác, vay và nợ thuê tài chính tại thời điểm báo cáo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày