mat bang can tho cho thue

Khong Bao gio bo tay... Hãy cho tui thí cánh tay của các bạn nào.. bài này lúc tuii 12 tuổi mới raa. giờ 20t r, Uiiss.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày