hay chúng mình đừng yêu

Cho vài ví dụ về cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm : lúa nước. ví dụ về cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày