mắt kiếng nam

Giới thiệu chung. Bạn tìm kiếm một chương trình quản lý Quỹ tiền mặt bằng Excel? Theo dõi Thu, Chi, Tạm ứng, Hoàn ứng; Quản lý trên nhiều.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày