thêm bao nhiêu lâu đạt g lyrics

63 tình huống về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN bởi . Lãi vay ngân hàng la một khoản chi phí tài chính bạn cho vào TK 635 nhé

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày