dang ky goi mobi 10k

Tìm số tự nhiên x, biết: a) x : 13 = 41. x = 41 . 13. x = 533. b)1428 : x = 14. x = 1428 : 14. x = 102. c) 4x : 17 = 0. 4x = 0 . 17. 4x = 0. => x = 0.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày