vay vốn xây nhà cách dang ki mang viettel

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200 và 133, Biên bản thanh lý. doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.. chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày