vay tien mat tai ngan hang fe credit

Tính điểm thời tại suất lãi trên dựa tính tạm được trả phải tiền Số sơ hồ. tính được BIDV hàng ngân chấp thế vay suất Lãi … ra trừ đã khi sau .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày