công thức tính nhanh môn toán 12

LOGOGV: Trần Thị Phương ThảoHình Thức chứng từ ghi sổ.. Ý nghĩa của sổ kế toán- Sổ kế toán theo dõi liên tục và có hệ thống tình. thức chưng từ ghi sổ_ Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày