ocb com bank

Trả góp đều tức là số tiền hàng tháng bạn trả như nhau trong suốt thời gian vay vốn. Lãi tính trên dư nợ giảm dần là lãi sẽ chỉ tính trên số tiền thực tế bạn còn nợ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày