http://vaytienmat.homecredit.vn

Quy trình - thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp áp dụng cho các loại hình. ty TNNH, Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân.. Bước 1: Mang một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến cơ sơ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày