tra lai thoi gian phi nhung

Đã được cấp CMND nhưng chuyển nơi đăng ký thường trú ngoài phạm vi tỉnh,. phố trực thuộc Trung ương mà công dân có yêu cầu thì được đổi lại CMND. Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khả năng điều. ở tập trung trong doanh trại, nhà tập thể khi làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày