lịch sử trình duyệt chrome

Bảo đảm tiền vay: Bảo đảm bằng tài sản của bên vay hoặc của bên thứ ba. Có tài sản bảo đảm cho khoản vay phù hợp các quy định của BIDV.. Cho vay tiêu dùng bảo đảm bằng bất động sản · Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày