homephone viettel 2018 nganhangocb

Mẫu 01b/CCGT. Thông tin khách hàng vay vốn: - Họ và tên: .. Tình hình thu nhập của Bên vay trong thời gian vay vốn (thông tin do khách hàng tự kê khai):.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày