ngân hàng tiên phong bank tại hà nội

Chi phí lãi vay là khoản chi phí phát sinh khi doanh nghiệp đi vay các khoản vay để. Khoản vay mà cá nhân thưc hiện vay từ cá nhân, tổ chức tín dụng,… phải dùng. Điều kiện 3: Lãi suất tiền vay không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do. đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì doanh nghiệp được tính vào chi phí.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày