cầm sổ đỏ vay tiền ngân hàng

Hướng dẫn cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định chưa sử dụng.. tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.. dù chưa sử dụng hay đang sử dụng thì đều phải trích khấu hao (Khi ghi tăng TSCĐ là. “Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày