vay tiền mặt của viettel

(gọi chung là “Thư Cấp Hạn Mức Tín Dụng”) và theo Đơn yêu cầu phát hành Thư bảo lãnh.. Tiếng Việt và Tiếng Anh... Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày