đăng ký sim sinh viên mobi online

Là giao dịch mà Agribank (hoặc đối tác là định chế tài chính) mua và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán (bên mua) từ đối tác là định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày