chọn sim hợp tuổi

Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước. Hủy bỏ Mã Ngân hàng của Ngân hàng Credit Lyonnais – 603 tại điểm đ khoản 3 Điều 5.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày